موافقتنامه سطح خدمات (SLA)

SLA چیست؟

(SLA (Service Level Agreement یا موافقت‌نامه سطح خدمات قسمتی از هر قرارداد ارایه خدمات است که به تبیین سطح خدمات مورد توافق می‌پردازد.

بی‌تردید، ارایه سرویس با بهترین کیفیت ممکن و تامین رضایت مشتریان همواره یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت شرکت حلماگستر خاورمیانه بوده است و همواره تلاش همه جانبه‌ای برای تحقق بخشیدن به این هدف صورت گرفته است.

برای دست‌یابی به این هدف و اطمینان از تامین رضایت مشتریان، ارایه خدمات به ایشان مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) است. بدیهی است محاسبه زمان كاهش سطح كيفيت خدمات بر اساس اعلام خدمت گيرنده و تاييد خدمت دهنده و اخذ رسيد خرابي انجام خواهد شد.


پارامترها و حدود پذیرش برای SLA نقره‌ای:

شرح پارامتر میزان
پارامتر a برای محاسبه حداکثر میزان مجاز PLR 3%
پارامتر b برای محاسبه حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency) 130ms
پارامتر c برای محاسبه پهنای باند تضمین شده (CIR) 0.125
میانگین زمان بازیابی یا تعمیر و برقراری مجدد (MTTR) خدمت 72 ساعت کاری


پپارامترها و حدود پذیرش برای SLA برنزی:

شرح پارامتر میزان
پارامتر a برای محاسبه حداکثر میزان مجاز PLR 5%
پارامتر b برای محاسبه حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency) 150ms
پارامتر c برای محاسبه پهنای باند تضمین شده (CIR) 0.125
میانگین زمان بازیابی یا تعمیر و برقراری مجدد (MTTR) خدمت 72 ساعت کاری


پارامترهای مندرج در موافقت نامه‌های سطح ارائه سرویس(SLA) در ذیل آورده شده است:

ممیزان تلفات بسته‌ها (PLR) Packet Loss Ratio :

به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته‌های IP در طول شبکه خدمت‌دهنده اطلاق می‌شود و به روش ارسال بسته‌های ICMP به اندازه 100 بایت و به تعداد 1000 عدد از پورت دسترسی خدمت‌گیرنده تا نقطه انتهایی داخل شبکه خدمت‌دهنده و بر اساس میانگین نمونه‌برداری‌های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روش‌های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می‌شود. جدول محاسبه SLA برای این مورد به شرح ذیل است:
تاخیر (Latency):

متوسط زمانی که طول می‌کشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت‌دهنده از پورت دسترسی خدمت‌گیرنده تا نقطه انتهایی شبکه خدمت‌دهنده برسد. این پارامتر بر اساس میانگین نمونه‌برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش‌های استانداری که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می‌شود. جدول محاسبه SLA برای این مورد به شرح ذیل است:پهنای باند تضمین شده (CIR (Committed Information Rate:

به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت‌گیرنده در دوره زمانی اطلاق می‌شود. جدول محاسبه SLA برای این مورد به شرح ذیل است:میانگین زمان بازیابی یا تعمیر (MTTR (Mean Time To Restore or Repair:

ببه میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت براساس توافق بین خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده اطلاق میشود. جدول محاسبه SLA برای این مورد به شرح ذیل است:لازم به توضیح است که بر اساس قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات موارد زیر شامل نقض SLA (جبران خسارت) نخواهد بود:

  1. قطعی‌های ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
  2. قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
  3. قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
  4. قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و ....) باشد.
  5. قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  6. قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت‌حساب.
  7. قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌شود.